Select Page

DEJANJA v GOSPODARSVU – temelj razvoja občine

Erik Petejan, lastnik in direktor gostinskega objekta, ki bogati turistično ponudbo našega prostora, je le eden od 20 uspešnih podjetnikov iz Liste Roberta Goloba.

Aljoša Cej, profesionalno izvršni direktor za finance in računovodstvo, ljubiteljsko pa strasten glasbenik – dolgoletni član Goriškega pihalnega orkestra.

Dr. Robert Golob, letošnji nagrajenec Gospodarske zbornice Slovenije – predsednik uprave podjetja, ki je eden največjih in najuspešnejših zaposlovalcev našega prostora.

Dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja, ki tudi kot predavatelj in mentor mlade navdušuje nad znanostjo in razvojem.

Prodorni posamezniki, ki znajo navdušiti, motivirati in vliti pogum, da se da premikati stvari. Že samo zato je prav, da smo v mestnem svetu dovolj številčno zastopani in da s tem širimo podjetniški način upravljanja in vodenja projektov.

Podpiramo:

 • trajnostno naravnano gospodarstvo,ki naj se zliva z zeleno vizijo občine;
 • spodbujanje zagonskih (start-up) podjetij, s ciljem ustvarjanja delovnih mest z visoko dodano vrednostjo;
 • skupni Zavod za turizem, ki mora čimprej postati operativen in Goriško pozicionirati kot športno destinacijo;
 • širjenje podjetniške kulture s povezovanjem izobraževalnih ustanov in podjetij;
 • vzpostavitev gospodarske cone;
 • subvencije za ustvarjena nova delovna mesta;
 • spodbujanje čezmejnih gospodarskih sodelovanj.

DEJANJA in pogoji v ŠPORTU in KULTURI – pot do vrhunskih rezultatov.

Svetniki Liste Roberta Goloba so se v celotnem mandatu 2014-18 odpovedali sejninam za podporo mladinskemu športu in s tem za društva prispevali 10.000 EUR.

Tjaša Podgornik, nekdaj odlična plesalka se zdaj spretno giblje po gradbiščih kot kreativna arhitektka z velikim občutkom za urbanizem, funkcionalnost športnih objektov in kakovostno življenje v mestu.

Slavko Komel je legenda goriškega avto moto športa.

Meta Mačus, udeleženka olimpijskih iger, danes neumorno prenaša svoje znanje in izkušnje na mlade rodove goriških atletov.

Bogdana Godnič, prokuristka, ljubiteljsko pa predsednica sekcije mažoretk v Prvačini, ki združuje mladino vseh okoliških krajev.

Dejavnosti, zaradi katerih smo boljši in rastemo, zaradi katerih se tkejo vezi med občani in zaradi katerih mesto in občino čutimo še bolj kot svojo. V Listi Roberta Goloba pa verjamemo tudi, da lahko ob doslednem in kakovostnem delu društev, klubov in posameznikov postanejo še veliko več kot to …

Podpiramo:

 • izgradnjo športne infrastrukture (prioriteta pokriti bazen);
 • razvoj mreže kolesarske infrastrukture in drugih trajnostno naravnanih oblik mobilnosti;
 • ureditev turistične in rekreacijske infrastrukture ter ponudbe – prioriteteso področja na Lokvah, ob Lijaku in ob Soči (ureditev kopališča z mestno plažo, kolesarske in pešpoti do kajak centra, izgradnja brvi);
 • Evropsko prestolnico kulture (EPK), kot odskočno desko v turističnem,kulturnem in tudi siceršnjem razvoju našega mesta;
 • šport mladih, ki ustvarja vztrajne, prodorne in samostojne posameznike.

 

DEJANJA, zaradi katerih smo LJUDJE …

Alenka Zavrtanik Čelan si prizadeva za pravice vseh depriviligiranih skupin, še posebej žensk, z zgodbami katerih se srečuje vsak dan kot spec. ginekologinja in porodničarka.

Silvan Saksida, dr. medicine spec. internist.

Blanka Maraž, ustanoviteljica, do nedavnega predsednica in gonilna sila Aktiva mestnih žena in deklet Goričanke tke vezi med meščani in tako izkazuje pripadnost Novi Gorici.

Skrb za sočloveka, ki se znajde v stistki, vključevanje starejših in drugih šibkejših skupin in spodbujanje aktivnosti društev, ki gradijo pripadnost, nas delajo skupnost v pravem pomenu besede.

Podpiramo:

 • medgeneracijski center in vključevanje starostnikov v lokalno skupnost;
 • izgradnjo centra za dementne;
 • strategijo občine, ki veča kvaliteto bivanja: trajnostna mobilnost (ureditev kolesarske mreže in prometa v mestu), športni turizem, energetska samooskrba in učinkovita raba energije, zelena delovna mesta;
 • skrb za depriviligirane skupine.

DEJANJA za MLADOSTEN jutri našega mesta

Eva Pahor, jezikoslovka, ki je s strastjo in podjetniško žilico stopila na pot osebnega trenerstva.

Anja Rijavec, predsednica Krajevne skupnosti Lokve.

Dr. Robert Golob kot gospodarstvenik pomembno pripomore k vračanju mladih izobraženih kadrov na Goriško:
v družbi, ki jo vodi, je povprečna starost zaposlenega 34 let (slo povprečje 42,5 let), zavidljivih 80 % zaposlenih pa ima vsaj visokošolsko izobrazbo.

Nova Gorica ima imenu navkljub precej višjo povprečno starost prebivalcev kot jo dosega slovensko povprečje, kar je znak, da mladi zapuščajo mesto, ki je sicer prijazno za življenje, precej manj pa za delo in osebni razvoj.

Podpiramo:

 • nadaljnji razvoj visokega šolstva v povezavi z lokalnim gospodarstvom;
 • sodelovanje MONG, gospodarstva in izobraževalnih inštitucij pri podeljevanju kadrovskih štipendij;
 • spodbude za zaposlovanje mladih in visoko izobraženih posameznikov ter za nudenje pripravništva;
 • zagotavljanje neprofitnih stanovanj za mlade (do 30 let);
 • šport in društveno udejstvovanje mladih ter razvoj mladinskih programov in infrastrukture, namenjenih povezovanju, zabavi in skupnemu ustvarjanju.

Tudi v dobri POLITIKI štejejo DEJANJA

Dr. Robert Golob je kot predsedujoči v čezmejnem projektu EZTS pomembno pripomogel k pridobitvi 10 mio sredstev za razvoj našega prostora.

Dr. Mirjam Bon Klanjšček je kot poslanka v Državnem zboru s številnimi pobudami na različne načine bogatila naš prostor: prenos lastništva karavel v Parku miru, zagotovitev sredstev za dokončanje Gimanzije Nova Gorica, širjenje in zavarovanje ceste NG – Lokve, nižje trošarine za male pivovarje …

Dobra lokalna politika je povezovalna v odnosih do državnih centrov odločanja in v čezmejni komunikaciji. Predstavniki Liste Roberta Goloba imamo ustrezne kompetence in pozicije, da lahko dobro delujemo na vseh teh ravneh z osnovnim ciljem – čim več narediti za naš prostor.

Podpiramo:

 • oblikovanje zelene vizije občine in strateško usmerjenost pri reševanju ključnih razvojnih področij;
 • izboljšanje vodenja projektov v Mestni občini Nova Gorica, v katerega se bomo aktivno vključili;
 • uspešno zaključitev mednarodnega projekta EZTS s konkretnimi infrastrukturnimi rešitvami;
 • druga čezmejna povezovanja: gospodarski, kulturni in drugi projekti.

 

Uspešne KRAJEVNE SKUPNOSTI: DEJANJA in pika.

Številni realizirani projekti v Krajevnih skupnostih, kjer je imela Lista RG svoje predstavnike povedo vse.  

Podpiramo konkretne ideje in rešitve. Le-te se da najbolj uspešno realizirati, če delujejo složno in povezano predstavniki mestne politike in krajevnih skupnosti. Ker verjamemo v to formulo, bodo tudi nadalje naši svetniki tesno sodelovali s predstavniki v krajevnih skupnostih in na ta način konkretizirali številne manjše in večje projekte. Prizadevali si bomo tudi, da dobijo krajevne skupnosti več sredstev in pooblastil za bolj avtonomno delovanje.

 

V Krajevni skupnosti Kromberk  – Loke podpiramo:

 • širitev in ureditev cest v Lokah in preplastitev v Kromberku;
 • ureditev optike v Kromberku in Lokah;
 • ureditev problematike z divjimi prašiči;
 • prometna ureditev soseske Ulica bratov Hvalič;
 • priklop na kanalizacijsko omrežje v Ulici Vinka Vodopivca;
 • ureditev cest na Vardi in v Pavšičevem naselju;
 • dokončanje pokopališča pri Sveti Trojici.

v Krajevni skupnosti Nova Gorica podpiramo:

 • ureditev območja športnega parka in izgradnjo zaprtega bazena;
 • izgradnjo mreže kolesarskih poti in ureditev prometa v samem jedru mesta;
 • sanacija toplovodnega omrežja in ureditev mestne energetike;
 • ureditev ekoloških otokov v mestu;
 • ureditev prometnega režima na Erjavčevi in Rejčevi ulici;
 • ureditev degradiranega območja Ronket;
 • celostna sanacija Kulturnega doma.

v Krajevni skupnosti Solkan podpiramo:

 • ureditev prometa in parkirne politike v Solkanu;
 • nadgradnjo turistično-rekreacijskega centra ob Soči: ureditev kopališča z mestno plažo, kolesarske in pešpoti do kajak centra, izgradnjo brvi;
 • celostna ureditev južnega dela Solkana, vključujoč karavlo, odpad in apnenco.

v Krajevni skupnosti Prvačina:

 • projekt prenove Sokolskega doma;
 • ureditev in prenova Hiše aleksandrink in vključitev dediščine aleksandrink v turistično ponudbo Nove Gorica;
 • sprememba financiranja športne dvorane v Prvačini;
 • ureditev žarnega dela pokopališča;
 • ureditev javne razsvetljave;
 • ureditev kontejnerskega mesta na Lažnivi poti.

Na področju Trnovskin in Banjške planote  podpiramo:

 • izgradnjo vrtca v Grgarju in obnovo šole v Čepovanu;
 • podvojitev sredstev za urejanje cest na planoti;
 • dokončanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja;
 • izgradnja male čistilne naprave Lihke;
 • športni turizem na Lokvah smiselno povezati z ostalim razvojem turizma na destinaciji;
 • ureditev telefonskega signala po celi Trnovsko banjški planoti.